Karta zgłoszenia

 

Zgłoszenie szkoły lub placówki do udziału w VI Bydgoskich Targach Edukacyjnych odbywa się poprzez pobranie, wydrukowanie i wypełnienie karty zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia podpisuje dyrektor placówki.
Tak sporządzony dokument należy dostarczyć osobiście do sekretariatu dyrektora w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Ze względu na uniknięcie pomyłek i nieczytelności nie należy przesyłać kart zgłoszenia faksem. W przesyłkach faksowych nieczytelne są pieczątki, co uniemożliwia identyfikację placówki. Takie zgłoszenia nie będą uwzględniane.
Stanowiska wystawiennicze będą przyznawane według kolejności zgłoszeń, proszę w karcie zgłoszenia nie wpisywać uwag typu "stanowisko jak w roku ubiegłym". Można zaproponować konkretny numer stanowiska - jeśli będzie wolne, propozycja zostanie uwzględniona.

Szkoły i placówki oświatowe, których organem prowadzącym nie jest Urząd Miasta Bydgoszczy, a chcące zaprezentować się na Targach - dostarczają do sekretariatu ZSS kartę zgłoszenia wraz z pisemną pozytywną decyzją Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Po spełnieniu tego warunku zostanie przydzielone stanowisko wystawiennicze.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to środa 31 marca 2010 do godz. 15.30. Po tym terminie organizatorzy przygotowują harmonogram dnia targowego i wprowadzenie zmian oraz dopisywanie kolejnych placówek nie będzie możliwe.

Pobierz kartę zgłoszenia