0Informacje dla gimnazjalistów - 2007

 

Wzorem roku ubiegłego we wnętrzach hali widowiskowo - sportowej "Łuczniczka" odbędą się Bydgoskie Targi Edukacyjne edycja 2007. Termin Targów został ustalony na wtorek 17 kwietnia 2007 roku w godzinach 10.00 - 17.00. Dzięki tak wybranym godzinom trwania imprezy również rodzice po dniu pracy będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną bydgoskich szkół średnich i pomóc swoim pociechom wybrać przyszły zawód albo poznać bliżej upatrzoną szkołę. Jest to również okazja do zaprezentowania przez szkoły ponadgimnazjalne swojej oferty edukacyjnej, dorobku, ciekawie się zaprezentować.

Zapraszamy wychowawców klas trzecich gimnazjów do przybliżenia swoim wychowankom idei organizowania tej imprezy oraz zorganizowania zbiorowego wyjścia ze szkół do hali "Łuczniczka". Planowana impreza ma obfitować bowiem nie tylko w ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, ale również odbywać się będą  pokazy i prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów szkół średnich.
Ponadto będzie możliwość zapoznania się z systemem naboru elektronicznego, który dotyczy każdego absolwenta gimnazjum.

 

1 Zarządzenie nr 14 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.02.2007 w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych
2 Informacja dla kandydatów z Bydgoszczy
3 Informacja dla kandydatów spoza Bydgoszczy

1

ZARZĄDZENIE NR 14

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 16 lutego 2007 r.

w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych

w województwie Kujawsko-pomorskim na rok szkolny 2007/2008

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie rekrutacji do niżej wymienionych szkół odbędzie się w następujących terminach:

1) do gimnazjów do 29 czerwca 2007 r., w tym składanie podań do 25 maja 2007 r.,

2) do trzyletnich liceów ogólnokształcących, trzyletnich liceów profilowanych, czteroletnich techników oraz zasadniczych szkół zawodowych do 4 lipca 2007 r., w tym:

a) składanie podań przez kandydata do 3 wybranych szkół od 29 maja do 14 czerwca 2007 r. do godziny 12.00,

b) przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 25 czerwca 2007 r. do godziny 15.00,

c) ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 27 czerwca 2007 r. o godzinie 12.00,

d) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole do 29 czerwca 2007 r. do godziny 12.00,

e) składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 27 czerwca 2007 r. nie dokonały pełnego naboru, do 3 lipca 2007 r. do godziny 12.00,

f) ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru, 4 lipca 2007 r. do godziny 12.00,

3) do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, liceów uzupełniających i techników uzupełniających do 26 czerwca 2007 r., w tym:

a) składanie podań w wybranej przez kandydata szkole do 11 czerwca 2007 r.,

b) przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 25 czerwca 2007 r.,

c) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 26 czerwca 2007 r.,

4) do szkół policealnych i szkół dla dorosłych do 24 sierpnia 2007 r., w tym:

a) składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w wybranej szkole do 17 sierpnia 2007 r.,

b) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 24 sierpnia 2007 r.,

§ 2

  1. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalanej przez gminę przyjmuje się:

a) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum,

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

  1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.
  1. Laureaci konkursów z języka polskiego, matematyki i przyrody o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125), których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.

§ 3

  1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) następujące osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym albo wolontariat,

d) ocena zachowania,

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2,

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

5) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

  1. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi 200, w tym:

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego do 100 punktów (za część humanistyczną do 50 punktów i za część matematyczno-przyrodniczą do 50 punktów),

2) za ocenę z języka polskiego do 15 punktów,

3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie do 45 punktów (do 15 punktów za każde zajęcia edukacyjne),

4) za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum do 40 punktów, w tym:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 10 punktów,

b) za uzyskanie:

- tytułu finalisty 15 punktów,

- dwóch i więcej tytułów finalisty 20 punktów w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wymienionych w załączniku nr 1,

c) za jedno z listy osiągnięć wymienionych poniżej 5 punktów:

- osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym (miejsca od pierwszego do trzeciego zgodnie z listą dyscyplin sportowych w załączniku nr 2)

- osiągnięcia artystyczne (miejsca od pierwszego do trzeciego w imprezach artystycznych organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym),

- wolontariat rozumiany jako systematyczna, (co najmniej w okresie rocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.,

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.

d) za ocenę zachowania do 5 punktów, w tym:

- wzorową – 5 punktów,

- bardzo dobrą – 3 punkty.

  1. W procesie rekrutacji obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen na punkty:

1) z języka polskiego:

a) ocena celująca – 15 punktów,

b) ocena bardzo dobra – 13 punktów,

c) ocena dobra – 10 punktów,

d) ocena dostateczna – 5 punktów,

e) ocena dopuszczająca – 2 punkty,

2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:

a) ocena celująca – 15 punktów,

b) ocena bardzo dobra – 13 punktów,

c) ocena dobra – 10 punktów,

d) ocena dostateczna – 5 punktów,

e) ocena dopuszczająca – 2 punkty.

3) za egzamin gimnazjalny (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza) przyjmowana będzie łączna liczba punktów wpisanych w zaświadczeniu OKE.

  1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b (załącznik nr 1), których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej.
  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo do szkół ponadgimnazjalnych mają kandydaci wymienieni w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

§ 4

Szkoły ponadgimnazjalne, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 4 lipca 2007 r., informują o tym fakcie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, dyrektorów Delegatur Kuratorium w Toruniu i Włocławku do 6 lipca 2007 r. oraz przeprowadzają dodatkową rekrutację w terminie do 31 sierpnia 2006 r.

§ 5

W przypadku prowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej na stronach

www.bydgoszcz.pl

www.torun.edu.com.pl

www.wloclawek.pl

ustala się następujące dodatkowe zasady:

1) kandydaci wskazują w deklaracji wyboru poszczególne oddziały w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność swoich preferencji,

2) kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności preferencji w terminie od 18 do 21 czerwca 2007 r. do godziny 15.00,

3) kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji wśród wskazanych przez niego, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu innych osiągnięć, określonych w § 3 ust. 2 pkt 4, jest wystarczająca do przyjęcia,

4) dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria, w porządku hierarchicznym:

a) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) ocena zachowania,

5) macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia w liczbie nie większej niż 3.

§ 6

Szkoły gimnazjalne prowadzone przez Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń i Miasto Włocławek zobowiązuje się do:

1) przekazania uczniom klas trzecich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o zasadach naboru elektronicznego,

2) udostępniania uczniom klas trzecich komputerów w celu wprowadzenia danych oraz wydruku formularzy podań do szkół ponadgimnazjalnych,

3) wprowadzenia do systemu danych osobowych kandydatów odpowiednio bydgoskich, toruńskich i włocławskich szkół ponadgimnazjalnych, założenia kont i przekazania ich uczniom,

4) dostarczenia do systemu danych o ocenach końcowych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uczniów określonych w § 3.

§ 7

Szkoły ponadgimnazjalne zobowiązuje się do:

1) przekazania gimnazjum informacji o warunkach naboru określonych w szkolnych regulaminach rekrutacji,

2) udostępnienia uczniom gimnazjów, które nie są objęte systemem elektronicznym, ich rodzicom oraz prawnym opiekunom stanowisk komputerowych w celu wprowadzenia danych i wydruku formularzy podań o przyjęcie do klas pierwszych,

3) przekazywania uczniom klas trzecich i ich rodzicom lub prawnym opiekunom, informacji o zasadach naboru elektronicznego,

4) przyjmowania podań kandydatów objętych systemem naboru elektronicznego i spoza systemu przez szkołę pierwszego wyboru (wybrana przez kandydata jako pierwsza na liście preferencji). W przypadku kandydatów spoza systemu wprowadzenia do systemu elektronicznego innych danych,

5) przyjmowania innych dokumentów w przypadku dodatkowych wymagań w ofercie edukacyjnej którejkolwiek z wybranych szkół (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego lub inne), w szkole pierwszego wyboru, po wcześniejszym potwierdzeniu ich poprawności przez szkołę, w której te dokumenty są wymagane,

6) przyjęcia od kandydata składającego podanie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectw w ilości odpowiadającej liczbie szkół ponadgimnazjalnych, zawartych na liście preferencji.

§ 8

Dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zobowiązuje się do realizacji szczegółowego harmonogramu naboru elektronicznego zgodnie z § 6 i § 7.

§ 9

Przy naborze kandydatów spoza województwa kujawsko-pomorskiego uwzględniona będzie punktacja określona w § 3 ust. 1, 2, 3 i zasady wskazane w ust. 4 przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Punktacja uwzględniać będzie konkursy przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe i artystyczne ustalone przez właściwego Kuratora Oświaty dla szkoły, do której uczęszczał kandydat.

§ 10

  1. W okresie rekrutacji tworzy się punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych:

- w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel. (052) 3497622; fax (052) 3497640,

- w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Toruniu, tel. (056) 6218585, (056) 6218595; fax (056)6226628,

- w Delegaturze Kuratorium Oświaty we Włocławku, tel. (054) 2311551; fax (054) 2311374.

  1. Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zobowiązuję do przekazywania na bieżąco informacji o liczbie wolnych miejsc do punktów informacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz powiadomienia o liczbie uczniów przyjętych do klas pierwszych do 6 lipca 2007 r.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Bożena Adamska

 2

Informacja dla kandydatów z Bydgoszczy

Harmonogram
 


1. Każdy Gimnazjalista będący absolwentem gimnazjum uczestniczącego w naborze elektronicznym (uczestniczą w nim wszystkie gimnazja publiczne w Bydgoszczy) będzie, w swojej macierzystej szkole, dokładnie poinformowany o swoich prawach, obowiązkach i koniecznych działaniach.
Każdy uczestnik naboru elektronicznego będzie posiadał indywidualne konto. Aby móc z niego korzystać Gimnazjalista w swojej szkole otrzyma Identyfikator (login) oraz hasło.
Wszystkie czynności, jakie w przyszłości będzie Gimnazjalista-kandydat podejmował w Internecie będą wymagały podania powyższego identyfikatora oraz hasła.

Nie należy zatem nikomu tych informacji udostępniać!


UWAGA!

Jeżeli uczeń zapomniał lub zagubił swoje hasło, może w swoim gimnazjum uzyskać nowe. Nowe hasło zostanie przydzielone uczniowi tylko w jego obecności i po sprawdzeniu jego tożsamości.

2. Po otrzymaniu identyfikatora i hasła, Kandydat powinien wejść na specjalnie dla niego przygotowaną, stronę internetową

www.bydgoszcz.edu.com.pl

Po poprawnym podaniu identyfikatora i hasła system sprawdzi zgodność danych, zaloguje kandydata i przeniesie go na jego stronę główną. Podczas pierwszego logowania zalecamy, aby użytkownik zmienił hasło otrzymane w gimnazjum (zapamiętać zmienione hasło!). Aby to uczynić z menu na ekranie należy wybrać „Moje konto”,, a następnie skorzystać z formularza zmiany hasła (hasło powinno składać się, co najmniej z 5 znaków – rozróżniane są małe i wielkie litery).
Będąc zalogowanym do systemu, Kandydat ma możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych. Przeglądając ofertę Kandydat podejmuje decyzję, które z nich znajdą się na Jego liście preferencji (można ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych).
Spośród oddziałów wybranych szkół ponadgimnazjalnych (można wskazać wszystkie oddziały w wybranych szkołach) Kandydat tworzy swoją listę oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. W takiej kolejności podczas rozdziału miejsc program będzie próbował przydzielić Kandydata do wybranego oddziału.

3 Na podstawie stworzonej przez Kandydata listy preferencji zostanie automatycznie wygenerowane podanie wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez szkołę (podanie można wydrukować natychmiast po jego wygenerowaniu lub zapisać do pliku i wydrukować w innym miejscu). Na druku potwierdzenia szkoła przyjmująca podanie od Kandydata potwierdza jego złożenie. Te wszystkie czynności musi Kandydat wykonać przed 14 czerwca 2007 r. godz. 12:00. Jest to ostateczny termin składania podań do szkół ponadgimnazjalnych.
Niektóre szkoły ponadgimnazjalne wymagają przedłożenia dodatkowych zaświadczeń. Informację o nich znajdzie Kandydat podczas przeglądania oferty tych szkół, a także na stronie internetowej :

www.bydgoszcz.pl ==> Nauka i edukacja ==> Rekrutacja 2007/2008

Jeżeli wśród wybranych szkół znajdą się takie, które wymagają dodatkowych zaświadczeń, Kandydat powinien się do nich udać w celu otrzymania stosownych dokumentów (np. skierowanie na badania lekarskie). Szczegółowe informacje uzyska w wybranej szkole. Z wypełnionym zaświadczeniem (np. wynikiem badania lekarskiego) Kandydat wraca do szkoły, z której je pobrał i uzyskuje potwierdzenie jego poprawności (np. stempel placówki). Takie potwierdzone zaświadczenie (lub zaświadczenia) zanosi, razem z podaniem, do szkoły pierwszego wyboru – tj. do tej szkoły ponadgimnazjalnej, której oddział znalazł się na pierwszym miejscu jego listy preferencji.

4. Informację o stanie swojego podania i jego zaakceptowaniu kandydat może uzyskać logując się na swoim koncie. Weryfikacja przez szkołę ponadgimnazjalną powinna nastąpić do 18 czerwca 2007 r. Jeżeli podanie nie zostało zaakceptowane, wówczas gimnazjalista otrzymuje informację, o odrzuceniu podania i jest proszony o kontakt ze szkołą celem wyjaśnienia sytuacji (w celu ułatwienia kontaktu zalecamy uzupełnić swoje dane o numer telefonu kontaktowego). Po weryfikacji i zaakceptowaniu podania przez szkołę ponadgimnazjalną, Kandydat traci możliwość indywidualnej modyfikacji danych zawartych w podaniu, a w szczególności listy preferencji.
Gimnazjum, do których uczęszcza Kandydat, do 22 czerwca 2007 r., wprowadzi wyniki testy gimnazjalnego, oceny ze świadectwa oraz inne osiągnięcia. Dane te Kandydat będzie mógł zobaczyć i zweryfikować po zalogowaniu się na swoje konto.

5. W okresie od 18 do 21 czerwca do godz. 15:00 Kandydat może jeszcze zmienić swoją listę preferencji i jeżeli pociągnie to za sobą zmianę szkoły pierwszego wyboru, przenieść dokumenty. Jeżeli poprzednie podanie zostało już zaakceptowane musi udać się wraz z rodzicem (lub prawnym opiekunem) do szkoły, w której złożył poprzednie podanie z wnioskiem, podpisanym przez siebie oraz rodzica (prawnego opiekuna) o anulowanie akceptacji poprzedniego podania. Po anulowaniu przez szkołę akceptacji Kandydat ma ponownie możliwość wygenerowania nowego podania z nową listą preferencji.

6. Po zakończeniu roku szkolnego, do 25 czerwca godz. 15:00 Kandydat składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole pierwszego wyboru. Kandydat musi złożyć tyle kopii tych dokumentów, ile szkół umieścił na liście preferencji (maksymalnie 3). Po zweryfikowaniu osiągnięć przez szkołę ponadgimnazjalną zgłoszenie Kandydata zostaje zaakceptowane. Zaakceptowanie jest równoznaczne uznaniem danych za wiarygodne, co umożliwia wyliczenie punktów przysługujących Kandydatowi i uwzględnienie Jego osoby w ostatecznym rozdziale miejsc. Kandydat na swojej stronie internetowej otrzymuje informację o fakcie zaakceptowania Jego osiągnięć oraz o liczbie punktów, jaka została mu przyznana do każdej z klas na Jego liście preferencji. W przypadku wykrycia niezgodności powinien niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.

7. W wyniku automatycznego rozdziału miejsc, Kandydat zostaje przydzielony do jednego z oddziałów znajdujących się na Jego liście preferencji (możliwie o najwyższej pozycji).
27 czerwca 2007 r. od godz. 12:00 Kandydat logując się na swoje konto lub odwiedzając szkołę pierwszego wyboru, będzie mógł sprawdzić, do jakiej szkoły i jakiego oddziału został zakwalifikowany.

8. Do 29 czerwca 2007 r. do godz. 12:00 Kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany. Właśnie do tej szkoły musi dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


UWAGA!

Niezłożenie oryginału świadectwa w terminie, oznacza rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej bądź dodatkowej.

9. Po potwierdzeniu woli nauki przez Kandydatów w dniu 29 czerwca o godz. 15:00 szkoły ponadgimnazjalne publikują ostateczne listy przyjętych oraz listy wolnych miejsc. Listy wolnych miejsc można będzie sprawdzić także w Internecie.

10. Kandydaci, którzy nie dostali się do żadnej wybranej przez siebie szkoły mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Do dnia 4 lipca 2007 r. do godz. 12:00 można składać dokumenty do szkół, w których są jeszcze wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca, a później dodatkowa odbywać się będzie w sposób tradycyjny.

 

3

Informacja dla kandydatów spoza Bydgoszczy

Harmonogram
 
1. Każdy Gimnazjalista, nie będący absolwentem gimnazjum bydgoskiego, a chcący kontynuować naukę w bydgoskiej publicznej szkole ponadgimnazjalnej, rozpoczyna od założenia swojego indywidualnego konta.
W tym celu należy odwiedzić stronę internetową:

www.bydgoszcz.edu.com.pl/


Wybrać opcję „Nowy Kandydat” (lub podobną). Podczas zakładania konta (podajemy wszystkie wymagane przez program dane), Kandydat uzyska swój własny login oraz hasło (wygenerowane przez system) i stanie się uczestnikiem naboru elektronicznego.
Wszystkie czynności, jakie w przyszłości będzie Gimnazjalista-kandydat podejmował w Internecie będą wymagały podania powyższego identyfikatora (loginu) oraz hasła.

Nie należy zatem nikomu tych informacji udostępniać!

Od tej chwili Gimnazjalista będzie mógł z dowolnego komputera, mającego dostęp do Internetu, „wejść” na swoje indywidualne konto i skorzystać ze wszystkich dostępnych opcji.

UWAGA!

W przypadku zagubienia loginu lub hasła Kandydat będzie musiał ponownie założyć konto - otrzyma wówczas nowy login i hasło (hasło powinno składać się co najmniej z 5 znaków – rozróżniane są małe i wielkie litery).

2. Po otrzymaniu identyfikatora i hasła, Kandydat powinien ponownie wejść na stronę internetową

www.bydgoszcz.edu.com.pl

Po poprawnym podaniu identyfikatora i hasła system sprawdzi zgodność danych, zaloguje kandydata i przeniesie go na jego stronę główną. Będąc zalogowanym do systemu, Kandydat ma możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych. Przeglądając ofertę Kandydat podejmuje decyzję, które z nich wybrać, tworząc w ten sposób swoją listę preferencji (można ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych). Kandydat najpierw wybiera szkoły (tu kolejność wyboru nie ma znaczenia).
Następnie spośród klas wybranych szkół ponadgimnazjalnych Kandydat tworzy swoją listę oddziałów w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego (ta kolejność jest bardzo ważna!). W takiej kolejności podczas rozdziału miejsc program będzie próbował przydzielić Kandydata do wybranego oddziału. Szkoła, której oddział Kandydat umieści na pierwszym miejscu, staje się szkołą pierwszego wyboru.
Jeżeli Kandydat napotka trudności, będzie mógł skorzystać z pomocy szkoły ponadgimnazjalnej, która jest jego szkołą pierwszego wyboru.

3 Na podstawie stworzonej przez Kandydata listy preferencji zostanie automatycznie wygenerowane podanie wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez szkołę (podanie można wydrukować natychmiast po jego wygenerowaniu lub zapisać do pliku i wydrukować w innym miejscu). Szkoła przyjmująca podanie od Kandydata potwierdza na druku jego złożenie. Te wszystkie czynności musi Kandydat wykonać do 14 czerwca 2007 r. godz. 12:00. Jest to ostateczny termin składania podań do szkół ponadgimnazjalnych. Prosimy, nie zwlekać z wykonaniem badań lekarskich (do szkół, które tego wymagają), aby nie być narażonym na długie kolejki w przychodniach. Niektóre szkoły ponadgimnazjalne wymagają przedłożenia dodatkowych zaświadczeń. Informację o nich znajdzie Kandydat podczas przeglądania oferty tych szkół, a także na stronie internetowej :

www.bydgoszcz.pl ==> Nauka i edukacja ==> Rekrutacja 2007/2008

Jeżeli wśród wybranych szkół znajdą się takie, które wymagają dodatkowych zaświadczeń, Kandydat powinien się do nich udać w celu otrzymania stosownych dokumentów (np. skierowanie na badania lekarskie). Szczegółowe informacje uzyska w wybranej szkole. Z wypełnionym zaświadczeniem (np. wynikiem badania lekarskiego) Kandydat wraca do szkoły, z której je pobrał i uzyskuje potwierdzenie jego poprawności (np. stempel placówki). Takie potwierdzone zaświadczenie (lub zaświadczenia), zanosi razem z podaniem do szkoły pierwszego wyboru – tj. do tej szkoły ponadgimnazjalnej, której oddział znalazł się na pierwszym miejscu jego listy preferencji.

4. Informację o stanie swojego podania i jego zaakceptowaniu kandydat może uzyskać logując się na swoje konto. Weryfikacja przez szkołę ponadgimnazjalną powinna nastąpić do 18 czerwca 2007 r. Jeżeli podanie nie zostało zaakceptowane, wówczas gimnazjalista otrzymuje informację, o odrzuceniu podania i jest proszony o kontakt ze szkołą celem wyjaśnienia sytuacji (w celu ułatwienia kontaktu zalecamy uzupełnić swoje dane o numer telefonu kontaktowego). Po weryfikacji i zaakceptowaniu podania przez szkołę ponadgimnazjalną, Kandydat traci możliwość indywidualnej modyfikacji danych zawartych w podaniu, a w szczególności listy preferencji.

5. Od 18 czerwca, po zaakceptowaniu podania, Kandydat będzie mógł wprowadzać do systemu dane. Należy wprowadzić wyniki z egzaminu gimnazjalnego, uzyskane osiągnięcia, które uwzględniane są w procesie naboru oraz oceny uzyskane na świadectwie gimnazjalnym. Wszystkie wprowadzone dane zostaną w kolejnym etapie naboru zweryfikowane po złożeniu stosownych dokumentów papierowych w szkole pierwszego wyboru.

Wprowadzanie tych danych musimy zakończyć do 25 czerwca.

6. W okresie od 18 do 21 czerwca do godz. 15:00 Kandydat może jeszcze zmienić swoją listę preferencji i jeżeli pociągnie to za sobą zmianę szkoły pierwszego wyboru, przenieść dokumenty. Jeżeli poprzednie podanie zostało już zaakceptowane musi udać się wraz z rodzicem (lub prawnym opiekunem) do szkoły, w której złożył poprzednie podanie z wnioskiem, podpisanym przez siebie oraz rodzica (prawnego opiekuna) o anulowanie akceptacji poprzedniego podania. Po anulowaniu przez szkołę akceptacji Kandydat ma ponownie możliwość wygenerowania nowego podania z nową listą preferencji.

7. Po zakończeniu roku szkolnego - do 25 czerwca godz. 15:00 Kandydat składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole pierwszego wyboru. Kandydat musi złożyć tyle kopii tych dokumentów, ile szkół umieścił na liście preferencji (maksymalnie 3). Po zweryfikowaniu osiągnięć przez szkołę ponadgimnazjalną zgłoszenie Kandydata zostaje zaakceptowane. Zaakceptowanie jest równoznaczne z uznaniem danych za wiarygodne, co umożliwia wyliczenie punktów przysługujących Kandydatowi i uwzględnienie Jego osoby w ostatecznym rozdziale miejsc. Kandydat na swojej stronie internetowej otrzymuje informację o fakcie zaakceptowania Jego osiągnięć oraz o liczbie punktów, z jaką aspiruje do każdej z klas na Jego liście preferencji.
W przypadku wykrycia niezgodności powinien niezwłocznie skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.

8. W wyniku automatycznego rozdziału miejsc, Kandydat zostaje przydzielony do jednego z oddziałów znajdujących się na Jego liście preferencji (możliwie o najwyższej pozycji).
27 czerwca 2007 r. od godz. 12:00 Kandydat logując się na swoje konto lub odwiedzając szkołę pierwszego wyboru, będzie mógł sprawdzić, do jakiej szkoły i jakiego oddziału został zakwalifikowany.

9. Do 29 czerwca 2007 r. do godz. 12:00 Kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany. Właśnie do tej szkoły musi dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


UWAGA!

Niezłożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza rezygnację z możliwości przyjęcia do danej klasy. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej bądź dodatkowej.

10. Po potwierdzeniu woli nauki przez Kandydatów w dniu 29 czerwca o godz. 15:00 szkoły ponadgimnazjalne publikują ostateczne listy przyjętych oraz listy wolnych miejsc. Listy wolnych miejsc można będzie sprawdzić także w Internecie.

11. Kandydaci, którzy nie dostali się do żadnej wybranej przez siebie szkoły mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Do dnia 4 lipca 2007 r. do godz. 12:00 można składać dokumenty do szkół, w których są jeszcze wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca, a później dodatkowa odbywać się będzie w sposób tradycyjny.