Bydgoskie Targi Edukacyjne 2009

 

plakat2009.jpg BTE 008.jpg BTE 009.jpg BTE 010.jpg
BTE 011.jpg BTE 013.jpg BTE 014.jpg BTE 015.jpg
BTE 016.jpg BTE 017.jpg BTE 001.jpg BTE 018.jpg
BTE 019.jpg BTE 021.jpg BTE 022.jpg BTE 043.jpg
BTE 044.jpg BTE 045.jpg BTE 046.jpg BTE 047.jpg
BTE 048.jpg BTE 020.jpg BTE 025.jpg BTE 003.jpg
BTE 004.jpg BTE 026.jpg BTE 006.jpg BTE 007.jpg
BTE 028.jpg BTE 030.jpg BTE 031.jpg BTE 032.jpg
BTE 034.jpg BTE 035.jpg BTE 036.jpg BTE 037.jpg
BTE 038.jpg BTE 039.jpg BTE 040.jpg BTE 041.jpg
BTE 042.jpg BTE 002.jpg  

foto: IK